Oplysningspligt til kunder

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Anja Ekstrøm Photography er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Anja Ekstrøm – Telefon: 25157676 – Mail: anja@anjaekstroem.dk.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere vores varer og tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke,  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn)  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), særlige (f. eks. cpr.nummer) eller følsomme personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger).
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At vi har modtaget personoplysninger fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

Duty of disclosure to customers

You must know the following about our processing of your personal data:

 • That Anja Ekstrøm Photography is responsible for processing the personal data which we receive from you.
 • That you are welcome to contact Anja Ekstrøm – Telephone: 25157676 – Mail: anja@anjaekstroem.dk.
 • That the purpose of processing your personal data is to deliver our goods and services to you and your business and to keep you informed about news, functions and product options, see article 5(1) point b) of the General Data Protection Regulation.
 • That the legal basis (the authority) for our processing of your personal data is your consent, see article 6(1) point a) of the General Data Protection Regulation, and/or the agreement/contract/order concluded, see article 6(1) point b) of the General Data Protection Regulation, and/or legislation, see article 6(1) point c) of the General Data Protection Regulation, and/or that the data controller or a third party can pursue a legitimate interest (unless the interests or basic rights and freedom rights of the data subject which require protection of personal data supersede this, in particular if the data subject is a child), see article 6(1) point f) of the General Data Protection Regulation. The legitimate interests that give the reasons for the processing is marketing of new services/products.
 • That the person category of the information that we store is general (e.g. name. address), special (e.g. civil registration number) or sensitive personal data (e.g. health information).
 • That we disclose or leave your personal data to external recipients, including our data processors, advisers and any partners necessary for the assignment.
 • That some of our data processors may be located outside the EU / EEA, but all with a legal transfer basis.
 • That we have received the personal data from you and possibly from publicly available sources.
 • That we store your personal data for as long as it is lawful in relation to the Danish Bookkeeping Act, the consent rules, the statute of limitations and/or other legislation.
 • That we do not use personal profiling to make automatic decisions that may materially affect the data subject’s rights and freedom rights.

Under the General Data Protection Regulation, you have a number of rights in relation to our processing of your personal data. If you want to exercise your rights, you must contact us.

 • You are entitled to access and rectification, i.e. you can always request to see your personal data and rectify/update the information.
 • You are entitled to request deletion, i.e. you can have your personal data deleted unless for accounting or legal purposes we estimate that it is necessary to keep it for a longer period. The information is deleted no later than when any property-law claims are time-barred.
 • You are entitled to limitation of processing, i.e. you can control any limitation of the processing.
 • You have the right to object, i.e. in certain cases you have a right to object to our otherwise lawful processing of your personal data.
 • You have the right to have information transferred  (data portability). It means that you can always access or have the information sent.
 • You can read more about your rights in the Danish Data Protection Agency’s guidelines on the rights of data subjects, which you will find at www.datatilsynet.dk.
 • Complaint to the Danish Data Protection Agency If you want to complain, we will of course be pleased to be informed and do what we can to make you satisfied, but you are always entitled to file a complaint directly to the Danish Data Protection Agency, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby, tel. +45 3319 3200 or by email da@datatilsynet.dk, see more at www.datatilsynet.dk.